Background image

Wij leveren van A naar B volgens uw wensen en eisen!

Menu
Algemene voorwaarden
Home > Algemene voorwaarden


De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. 

Artikel 1 
Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastge-steld door de sVa /Stichting Vervoeradres en 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. 
2.CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 
1956),zoals aange-vuld door het protocol van 1978. 
3.Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en 
aan de geadresseer-de af te leveren,waarbij het aflevertijdstip danwel de afleverter-mijn waarop de zending in 
ieder geval moet worden afgeleverd,bij de opdracht wordt overeengekomen. 
4.Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één 
ontvanger. 
5.Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier. 
6.Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel onderge-schikte werkzaam op het afleveradres aan wie 
de koerier de zending dient af te leveren. 
7.Overmacht: omstandigheden,voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor 
zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 

Artikel 2 
Werkingssfeer 
1.Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in 
deze voorwaarden niet wordt afgeweken. 
2.Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR,alsmede de met het CMR niet strijdige 
bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel. 
 
Artikel 3 
Verplichtingen van de koerier 
1.De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de over-eengekomen plaats en tijd in ontvangst te 
nemen. 
2.Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde ver-plichting heeft de afzender het recht,onverminderd 
zijn recht schadevergoeding te vorderen,de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. 
3.De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengeko-men tijdstip dan wel binnen de 
overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger. 
4.De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing. 

Artikel 4 
Verplichting van de afzender 
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane-en andere for-maliteiten,welke vóór de aflevering van de 
zending moeten worden vervuld,de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de 
koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen. 
 
Artikel 5 
Aansprakelijkheid van de koerier 
Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar 
1.Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending 
heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was 
bestemd,is de koerier,behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal 
€ 454 per zending. 
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco 
2.Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestem-ming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd 
in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen,tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet 
meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd,is de koerier,behoudens 
overmacht,verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te 
vergoeden: a.voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454 per zending; b.voor de schade wegens het 
niet meer aangewend kunnen wor-den van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal 
tweemaal de vracht. 
Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald 
te worden gerestitueerd. 
Vertraging 
3.Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van 
de overeengeko-men termijn is,behoudens overmacht,de overeengekomen vracht niet verschuldigd.Reeds 
voldane vracht dient als onver-schuldigd betaald te worden gerestitueerd. 
Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade,niet zijnde schade aan de zending,heeft 
geleden,is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen 
vracht. 
Indien de zending tevens beschadigd is,is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de 
schade aan de zen-ding zelve tot maximaal € 454 per zending. 
4.De last,zijn schade te bewijzen,rust op de afzender en/of geadresseerde. 
5.Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij: a.lichamelijke 
en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig b.de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van 
het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient c.voorzienbare verkeerscongestie en/of 
verkeersdichtheid. 
6.Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaar-den niet van toepassing. 
 
Toelichting 
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van zijn 
aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek. 
Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij 
artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt 
vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule 
naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen. 

Artikel 6 
Arbitrage 
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden 
beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor 
Logistiek,gevestigd te ’s-Gravenhage. 
 
Toelichting 
Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende 
ondernemersorganisaties 
EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer, Nederlandsch 
Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland is een scheidsgerecht 
in het leven geroepen onder de naam Stichting Arbitrage voor 
Logistiek, Postbus 82118, 2508 EC ’s-Gravenhage, telefoon: 070 - 30 66 
767, fax: 070 - 351 20 25, e-mail: sal@tmsbv.nl, 
internet: www.arbitragelogistiek.nl 
Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop de Algemene 
Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing zijn, gebruik wenst te maken van dit scheidsgerecht kan 
men de volgende arbitrage-clausule opnemen in dergelijke overeenkomsten: 
“Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan 
arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage. 
Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst van toepassing is zullen arbiters 
dienovereenkomstig de CMR toepassen.”

  • De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; (klik hier om te downloaden)
  • Op internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC; (klik hier om te downloaden)
  • De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.